กิจกรรม

ออกตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์โควิด-19 ที่ ตลาดองค์การและตลาดสมบูรณ์