กิจกรรม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีและปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง ที่เข้ามาตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองม่วง