กิจกรรม

เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจประเมินสุขลักษณะ ของตลาดสมบูรณ์