กิจกรรม

กองสาธารณสุขฯ ออกทำความสะอาดถนนและทางสาธารณะฯ