กิจกรรม

ออกดำเนินการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล 7