กิจกรรม

โครงการรณรงค์หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำ อันตรายใกล้ตัวที่สามารถป้องกันได้

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการรับแลกน้ำมันใช้ซ้ำ ตามโครงการรณรงค์หยุดใช้น้ำมันทอดซ้ำ อันตรายใกล้ตัวที่สามารถป้องกันได้ เพื่อกระตุ้นเตือนหลีกเลี่ยงใช้น้ำมันทอดซ้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ