กิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อม จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้กำลังใจทีมงาน รพ.หนองม่วง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อสร้างความตะหนักรู้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ