กิจกรรม

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

เทศบาลตำบลหนองม่วง
ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โดยรับซื้อขาย ขยะในชุมชน ระหว่างวันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2567 ได้ขยะรีไซเคิล 3,059.60 กิโลกรัม เป็นเงิน 12,244 บาท
มีผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่จำนวน 46 ราย ทั้งนี้ประชาชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะ เพื่อการจัดสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ