กิจกรรม

โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567
ไข้เลือดออกภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้ ทุกครัวเรือนหมั่นสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ