กิจกรรม

คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากเทศบาลตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูณ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จากเทศบาลตำบลวังชมภู จังหวัดเพชรบูณ์ โดย จ.ส.อ.หญิง จันทรา กลั่นพจน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้แทน บริษัท ชุมชนสะอาด จำกัด บรรยายสรุปและนำลงพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ