29 มีนาคม 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการขยะชุมชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อประโยชน์ในการจัดการขยะของสถานประกอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายลพบุรีจังหวัดสะอาด
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ