นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำคณะจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้กำหนดสถานที่บรรพชา ณ วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 19 เมษายน 2567

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ