นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงเข้าร่วมพิธีปลงผมสามเณร 50 รูป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ 21 เมษายน 2567 ณ วันหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ