นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงเข้าร่วมพิธีมอบผ้าไตรแก่นาค จำนวน 50 รูป โดยมี พันเอกเฉลิมเกียรติ ราดมะโรง
รองผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่13
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี(ฝ่ายทหาร)
เป็นประธานพิธี ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธี มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ณ วันหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ