นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขนม นมกล่อง ในโครงการบิณฑบาตรบุญ เพื่อนำสิ่งของที่ได้ถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 70รูป ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 06.30 น.

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ