วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารงานป้องกันฯ ชั้น 2)
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง นำไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธี
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ