วันที่ 21 มิถุนายน 2567
นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมินเมืองสุขภาพดี ประจำปี 2567 ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ขอขอบคุณ ทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลหนองม่วง ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ร่วมบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ