1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาศในชุมชน ประจำปี 2565

โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาศในชุมชน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal