1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

ข้อมูลทั่วไป

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ 199หมู่ที่ 3ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากตัวเมืองจังหวัดลพบุรี 56กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงสำคัญผ่านคือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) เป็นสายหลักจากกรุงเทพ ถึงเทศบาลตำบล หนองม่วงระยะทาง 205 กิโลเมตร และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205เชื่อมกับถนนหมายเลข 1 เชื่อมต่อกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีระยะทางถึงเทศบาลตำบลหนองม่วง ประมาณ 234 กิโลเมตร

อาณาเขต

ด้านเหนือ

นับจากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 210วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก 500เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

ด้านใต้

นับจากถนนพหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ 208 วัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และวัดจากกึ่งกลางถนนไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร เป็นแนวเขตเทศบาล

 

ประชากร

เขตเทศบาลตำบลหนองม่วงมีประชากรรวม 5,450คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)แยกเป็นเพศชาย 2,617 คน หญิง 2,833 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,997 ครัวเรือน (ความหนาแน่นประชากร 2,725 คน ต่อตารางกิโลเมตร)

 

เขตการปกครอง

          เทศบาลตำบลหนองม่วง ครอบคลุม 7 หมู่ คือ หมู่ที่ 1, หมู่ที่2, หมู่ที่3, หมู่ที่4, หมู่ที่7, หมู่ที่8, และหมู่ที่ 10 โดยมีจำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดใหม่เจริญธรรมสามัคคี, ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง, ชุมชนหนองม่วงพัฒนา, ชุมชนเทศบาลพัฒนา, ชุมชนร่วมพัฒนาหนองม่วง, ชุมชนคนรุ่นใหม่พัฒนา, ชุมชนบ้านสวนสวรรค์พัฒนา

ด้านการบริหาร

มีพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น 79 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล 22 คน ลูกจ้างประจำ 9 คน พนักงานจ้าง 25 คน ครูเทศบาล 2 คน และพนักงานจ้างเหมา  21 คน

 

การศึกษา

สถานศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง

ห้องเรียน 5 ห้อง

ครู 6 คน

นักเรียน 85 คน

 

การดำเนินการพาณิชย์ของเทศบาลฯ

สถานธนานุบาล  จำนวน 1 แห่ง

 

การอำนวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้

รถดับเพลิง  จำนวน   2 คัน

รถบรรทุกน้ำ  จำนวน 2 คัน

เครื่องหาบหามจำนวน 2เครื่อง

พนักงานดับเพลิง จำนวน10 คน

รถตรวจการณ์  จำนวน 1 คัน

 

นโยบายเทศบาล

นโยบายผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง 7 ด้าน

1.  ด้านบริหารและบริการ

2.  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.  ด้านการศึกษา

4.  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

5.  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

7.  ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองม่วง

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

สายด่วน                                 0819369230

 

ที่อยู่   สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง

เลขที่ 199 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง

จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณี 15170 โทรศัพท์ 036431111

แฟ็กซ์                                   036432131

ดับเพลิงเทศบาล                        036431199 

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal