1. ข้อมูลพื้นฐาน
  2. งานแผนฯ
  3. ข้อมูลบุคลากร
  4. งานทรัพยากรบุคคล
  5. งานกองคลัง
  6. ทดสอบ
next
prev

ด้านการบริการพื้นฐาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
ตำบลหนองม่วง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดลพบุรี ตามถนนพหลโยธิน ห่างจากศาลากลางจังหวัดฯ ประมาณ 46 กิโลเมตร ผ่านอำเภอโคกสำโรง มาทางทิศเหนือก็จะเข้าสู่พื้นที่ตำบลชอนสารเดช และเข้าสู่ตำบลหนองม่วงในที่สุด

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค :
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 602 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 465 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ITA

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal