โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เทศบาลตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1.เพื่อปลูกรักษาพืชที่หายากหรือพืชพื้นถิ่นที่สำคัญ

 

2. เพื่อขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น

 

 

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

"ดาวโหลด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ