โครงการของงานพัฒนาชุมชน

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2567 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพและรายได้ รวมถึง เพื่อให้สตรีและกลุ่มแม่บ้าน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม การสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ