แผนยุทธศาสตร์

 

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

______________________________________________ 

 

แผนยุทธศาสตร์

 

 

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

..................................................................

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

...........................................................................................................

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แบบ ผ.02) 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริอนุรักษ์ประเพณี 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 บัญชีสรปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01) 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

(แบบ ผ.03) 

 

"รายละเอียด""PDF""คลิกที่นี่"

 

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ