กองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างที่ชำรุด ในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

และออกสนับสนุนการทำความสะอาดรางระบายน้ำรอศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน