การประชุมชุมชนและประชาคมเมืองเทศบาลตำบลหนองม่วง ประจำเดือนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  มีกิจกรรมการให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ทหารและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ส่งเงินสมทบและมอเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน  รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนและรับประทานอาหารกลางวัน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง