กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ

ซอยเทศบาล 7 ที่อุดตันและมีกลิ่น เนื่องจากเศษสิ่งตกค้างจากร้านค้า เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

    งานสาธารณูปโภคกองช่าง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกทำการการเปลี่ยนฝาบ่อพัก ซอยเทศบาล14 หน้าวัดใหม่เจริญธรรม

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

กองช่างฯ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาล

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมความสามารถของบุตรหลานด้วยความสนุกสนาน

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านเทศบาล สมาชิก อปพร. อสม. กลุ่มออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรฯ ของเทศบาลมา รวมกลุ่มแบ่งเป็น 5 สี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน