เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีประชาชนสนใจร่วมโครงการจำนวนมาก

 เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงวัย  โดยมอบเกียรติบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร ปฏิวัติความทุกข์ ด้วยความสุขของหัวใจผู้สูงวัย วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 4 กันยายน  2561  มีการแถลงผลงานในปีที่ผ่านมาของ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองม่วง การให้ความรู้เกี่ยวกับ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับแสดงตนยืนยันสิทธิ์ของผู้รับเบี้ยยังชีพประจำปี และรับเบี้ยยังชีพ    อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดโครงการอบบรม พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ พนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่  21 -22 กันยายน 2561 ณ สำนักงานตำบลหนองม่วง

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสถานศึกษา ชุมชน และ อบต.หนองม่วง จัดกิจกรรมรณรงค์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลสามัคคี ณ วัดหนองม่วง โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธาน  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม รายได้คณะกรรมารดำเนินงานจะได้ประชุมจัดสรรเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน