กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ตรวจคัดกรองสุขภาพและแนะนำเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง

โครงการศึกษานอกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทยพื้นบ้าน อีกรูปแบบหนึ่ง

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้เชิญชวนพนักงานเทศบาล ร่วมนำมือถือเก่ามาบริจาค ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบจัดหาหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนสามารถบริจาคได้ที่เทศบาลฯ ได้ถึง 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรในภาคเช้า ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในภาคค่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง