คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหนองม่วง

การให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6เดือน - 3 ปี เดือนกรกฏาคม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัขและแมว (รอบที่ 2 ปี 2561)

 

วันเข้าพรรษา

    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

          - "ปุริมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

          - "ปัจฉิมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่ วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

          อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ