กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่ 3 

จึงขอประชาสัมพันธ์ทุกครัวเรือนได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านเรือนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือน -3ปี โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่โรงพยาลหนองม่วง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

วันที่ ๑๐ เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองม่วง

ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี โดยดำเนินการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข แมว มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

และประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองม่วง

#สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำข้าราชการและพนักงาน แกนนำชุมชนร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562   โดย มีการจัดพิธีทำบุญในภาคเช้า การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2562

และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนที่สูงอายุขอ

ในภาคบ่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง

พิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นเตรียมอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง