เชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองม่วง สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สนใจสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองม่วง

วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง กล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต่างๆในจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 สระบุรี สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

    งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้าหนองม่วง ระหว่างวันที่ 21-22  กุมภาพันธ์ 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีชาวเทศบาล

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลหนองม่วง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  ได้จัดทำโครงการครอบครับอบอุ่นเข้มแข็งประจำปี 2561 โดยทัศนศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ณ พิพิธพันธ์ค่ายบางระจัน เมืองโบราณบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

 

เทศบาลตำบลหนองม่วงดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำข้าง ซอยเทศบาล 3 เชื่อมซอยเทศบาล 5  เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทางในเขตเทศบาล

และกองช่างออกทำการติดตั้งป้ายผ้าสนับสนุน งานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่หนองม่วง และงานงิ้วประจำปี 2561 เพื่อสืบสานงานประเพณีของชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง