ตำบลหนองม่วง ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยแยกเขตการปกครองมาจาก ต.ชอนสารเดช ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่ตำบล อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมาประกอบอาชีพในการทำไร่ตั้งอยู่ในยเขตการปกครองของอำเภอหนองม่วง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง บ้านหนองสาริกา บ้านหนองขุย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 บ้านสระกระเหรี่ยง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไทร บ้านหนองแดง บ้านบ่อยาง และบ้านสวนสวรรค์ 

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหนองม่วง ยกฐานะเป็นเขตสุขาภิบาลเมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 จึงได้ยกฐานะเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศกาล พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ทำไร่ ขนุน น้อยหน่า

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ

ติดกับ

ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี