สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ทำการค้าขาย มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง