งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

 
 

นายวิเชษฐ์  จิตต์ชม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
     
 
นายสุรชัย  งอกงาม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายภานุวัฒน์  วิทยากูล
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
   
 
นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
 
นายศิริวัตร  ดำรงวงค์ศิริ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
   
 
นายณรงค์  โพธิ์ทีม
พนักงานดับเพลิง
 
นายศราวุธ  สุขเกิด
พนักงานดับเพลิง
   
 
นายทิวา  บัวไตย์
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
 
นายสำราญ  คุ้มศักดิ์
พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป