กองคลัง

 

นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง

 
 

นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร
นักบริหารงานคลัง 6

 
     
 
นางวรรณา  มากยก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5
 
นางสาวน้ำอ้อย  พัดเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
   
 
นางสาวกมลภัค  พงษ์พณิชบวร
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3
 
นางธนพร  วงษ์ท้าว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3
   
  
นางสาวศิริญธร  เพ็ชรเทียม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้