งานวันเด็กเทศบาลตำบลหนองม่วง วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  มีหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล ชุมชนเทศบาล

พ่อค้าประชาชน บริษัทเอกชน เป็นจำนวนมาก มาร่วมออกร้านจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมแจกขนม

อาหารและของเล่นแก่เด็กๆเป็นจำนวนมากมาย และมอบใบประกาศแก่เยาวชนดีเด่นจากแต่ละชุมชนด้วย