โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วงได้จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาล โดยมีเด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการตักบาตร

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่มีความสามารถ

การแสดงของนักเรียนและร่วมกิจกรรม เกมต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน