วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. มีกิจกรรมให้ความรู้และแจกอาหารเสริม แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 ราย

ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขภาวะน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี