งานสาธารณูปโภคกองช่างเทศบาลตำบลหนองม่วง ออกซ่อมแซมผิวจราจร ซอยเทศบาล 5 และ ซอยเทศบาล 3

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน