งานไฟฟ้าฯสาธารณะ กองช่างเทศบาลฯ ออกปฏิบัติงานเช็คเสียงตามสาย

พร้อมเปลี่ยนลำโพงที่เสียบางส่วนเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างทั่วถึง