กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดำเนินโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 3 ปี โดยให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็ก พร้อมมอบอาหารเสริมเป็นประจำทุกเดือน