กองช่างฯ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการจัดเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563  ณ สนามกีฬาเทศบาล