โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง  ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมชมความสามารถของบุตรหลานด้วยความสนุกสนาน