กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ

ซอยเทศบาล 7 ที่อุดตันและมีกลิ่น เนื่องจากเศษสิ่งตกค้างจากร้านค้า เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน