ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)เพื่อให้การประเมินดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) โดยให้ตอบแบบสอบถามภายในเดือนกรกฎาคม 2563 (หากท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานนิติการ 087-0935129 )