ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองม่วงประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)เพื่อให้การประเมินดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่เคยติดต่อราชการของเทศบาลตำบลหนองม่วงในการเข้าระบบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) โดยให้ตอบแบบสอบถามภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (หากท่านใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานนิติการ 087-0935129 ) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 สามารถเลือกเข้าดำเนินการได้ ตามช่องทาง ดังนี้

1. เข้าไปที่  https://itas.nacc.go.th/go/eit/vhgc0n

 2. เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง

 

3. จากนั้น จะปรากฏหน้าจอ ตามภาพ ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน  13 หลัก ในช่องที่กำหนดเลือก“เข้าสู่ระบบ”

4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอเลือก  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

จากนั้นให้ตอบคำถามทุกข้อ เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว จึงจะสามารถส่งผลการสำรวจได้

 

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี 2564

สามารถเลือกเข้าดำเนินการได้ ตามช่องทาง ดังนี้

1. เข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/iit/vhgc0n 

2. เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Line  เลือกเพิ่มเพื่อน สแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่าง

 

3. จากนั้น จะปรากฏหน้าจอ ตามภาพ ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน  13 หลัก ในช่องที่กำหนดเลือก“เข้าสู่ระบบ”

 

4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอเลือก  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

 

จากนั้นให้ตอบคำถามทุกข้อ เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อแล้ว จึงจะสามารถส่งผลการสำรวจได้