ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซอย 28

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 28

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal