ภาพกิจกรรมเปิด

 

สินค้า OTOPเปิด

 

สถานที่ท่องเที่ยวเปิด

กระดานสนทนาเปิด

แต่งต้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซอยเทศบาล 6

แต่งต้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ซอยเทศบาล 6

SP Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ลพบุรี

หน่วยงานของรัฐ

Nongmuang Chanal