กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก โดยจัดโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือนถึง 3 ปี  โดยให้ความรู้และแจกอาหารเสริมให้กับหญิงตั้งครรภ์และเด็กกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มารดาและบุตร มีสุขภาพดีสมวัย