วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง นำพนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. ผู้นำท้องที่ และประชาชนในหมู่ที่ ชุมชนศาลเจ้าหนองม่วง (ชุมชนที่ 2) ร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถนนพหลโยธิน ซอยเทศบาล 9 สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ "จังหวัดลพบุรี เมืองสะอาด"  

 

และวันที่ 24 พฤษภาคม ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลพัฒนา ชุมชนที่4  อสม.หมู่4 และกำนันตำบลหนองม่วง ร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน ถนนพหลโยธิน และซอยหนองม่วง-บ่อยาง "